Yavsi Muhammed Muhyiddin İmâdî Efendi Hazretleri

Çorum

(d.?/ö.1516)

Mevlana Ebussuud'un babası olup, Muhammed Muhyiddin, doğum yeri. İskilip'tir. Zahir ve bâtın ilimlere vakıf âlimlerdendir. Akşemseddin Hazretleri'nin halifelerinden İbrahim Tennûrî Hazretleri'nin makamına geçmiştir. Resmî ilimleri büyük âlim Ali Kuşçu'dan tahsil etmiştir. 922 (m.1516) yılında İskilip'te vefat etmiştir. Sonradan kendisine Ebussuud Efendi tarafın­dan mükemmel bir türbe yaptırılmıştır. Eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

Şerhu âlâ Vâridat-ı Kübrâ li'ş-Şeyh Bedreddin Simavî.

Tâlikat âlâ Tefsîr-i Beyzâvî.

Risale fi Ahvâli's-Sülûk ve arifane yazılmış bir takım risalelerden ibaret­tir.

"Ahvâl-i Sülük Risalesi, Harîrîzâde Kemâleddin Efendi Hazretleri'nin "Tibyânü'l-Vesâil" adlı eserinde gösterilmiştir.

Üç bab üzere tertip edilmiş Arapça "Behçetü'z-Ziya fî Ahvali't-Tilâvet-i ve'z-Zikr-i ve'd-Duâ" adlı kitabın yazarı Muhammed b.Osman Efendi Haz­retleri de iskilip'ten yetişen âlimlerdendir.

Yüce Allah her ikisinin de sırlarını takdis buyursun ve rahmetine gark eylesin.