Kaygulu Halil Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1818)

Tarikat olarak Celvetiyye, usul bakımından Kadiriyye, meşrep bakımın­dan Üveysiyye'ye mensup, saf kalpli bir zat olan Kaygulu Halil Efendi, aslen Orhaneli (Etranos) ilçesinin merkezi olan Beyce’dendir. 1234 (m.1818) yılın­da vefat etmiş, Bursa'da Deveciler kabristanı yanındaki dergâha defnedilmiştir. Yunus Emre divanı tarzında "Hâdi'l-Uşşak" adındaki büyük manzumesi ile bazı ilahîlerini içeren küçük "Divançe"si basılmıştır. Bir de nazımsız "Velâyetname" adında bir eseri vardır. Babası Ali Efendi, Alaca Hırka mahallesinde defnolunmuştur. Ataları, Orhan Gazi Emirlerinden Kaygulu Bey'dir. Kaygulu Halil Efendi Hazretleri, "Divan-ı Kebir'inde: "Atam Kaygulu Bey Vezîr-i Orhan" mısrası ile işarette bulunmuştur. Kaygulu Bey, Sultan II. Murad'ın civarında defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.