Câhidî Ahmed Efendi Hazretleri

Çanakkale

(d.? / ö.1663)

Uşşâkiyye tarikatı şeyhlerinden mücahit bir zat olup, Edirnelidir. Tari­kata sülük hallerine dair "Kitâbü'n-Nasîhat" adlı eseri ile tertip edilmiş bir di­vanı vardır. Eserlerinden her ikisi de basılmamıştır. Kal'a-i Sultâniyye (Ça­nakkale) boğazındaki Kilidbahir'de defnedilmiştir. Vefatı: "İstirahat" kelimesinin delaleti olan Hicri 1070 yılına tesadüf et­mektedir. İrfan zenginliğini gösteren bir manzumesi şöyledir:

Bir teferrüc eyleyip baktım cihanın yüzüne,

Her neye baktımsa, ibret görünür hem gözüme,

Âkil isen can gözün aç, tut kulak bu sözüme,

Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi.

Yüce Allah ruhunu takdis buyursun.