Muhammed Saîd Efendi Hazretleri

Kırşehir

(d.? / ö.1841)

Nakşibendiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup, Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Meşhur velilerden Muhammed Şemseddin Efendi Hazretleri'nin mürşididir. Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı şeyhliğine tayin olunmuş ve hicri 1257 (m.1841) yılında aynı dergâhta vefat etmiştir. Eserleri:

Künûzü'l-Hakâyık

Tefsîr-i Sûre-i Ve'l-Âdiyât

Tefsîr-i Sûre-i Ve'd-Dühâ

Risâle-i Tasavvûfıyye.

Eserlerinin tamamı, Beşiktaş Yahya Efendi Kütüphanesi'nde bulunmak­tadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.