Halil Rahmi Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Geredeli Abdullah Efendi Hazretleri'nin Cemal âlemine yürümeleri üze­rine yerine halifelerinden Halil Rahmi Efendi Hazretleri görevlendirilmiş, bundan sonra Abdullah Efendi'nin müridleri onun himmet halkası etrafında toplanmışlardır. Halil Rahmi Efendi Hazretleri'nin de birçok kerameti görülmüş, tasav­vuftaki kemalâtı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından işaret buyrulmuştur. Dünya ile alakasız olup "Fenâfillâh" derecesinde idi. Ancak dünya işle­rinden de bir mesele sorulsa, soranları hayrette bırakan cevaplar vererek müş­külleri hallederdi. 1853 yılında yapılan Rus seferine katıldı. Bu sefer sırasında cihadda bu­lundu. Silistire kuşatmasında da ordu ile birlikte idi. Bir ara kuşatma sırasında Deliorman'da kayboldu. Bir daha kendisini kimse görmedi. Şehid olduğu anla­şıldı. Bu sefere çıkarken, müridlerinden İbrahim Hilmi Efendi. İbrahim Muhammed Bey ve Abdullah Bey onu uğurlamışlardı. Bolu yakınlarındaki bir köye kadar kendisini uğurladıklarında o köyde birlikte gecelediler. Halil Rahmi Efendi Hazretleri o gece Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i rüyasında görmüş. Allah Rasulü (s.a.v.) kendisine silahlı bir halde görünüp: "Oğlum! Niçin üzülürsün? Biz de seninle beraber gidiyoruz." buyurarak kendisini teselli buyurduklarını adları geçen müridlerine anlatmıştır. Halil Rahmi Efendi Hazretleri, uzun ömrü müddetince mürşidi Abdullah Efendi Hazretleri'nin ve onun mürşidi Mustafa Safi Efendi Hazretleri'nin yo­lunu devam ettirdi. Pek çok kişinin irşadına ve saadete kavuşmalarına vesile oldu. Halil Rahmi Efendi Hazretleri arkasında beş halife bırakarak dünyadan göçmüştür. Bunlar: Mudurnu'da postnişin olan Şeyh İbrahim Efendi, Bolu’da Şeyh Zuhuri Dergâhı’nın mürşidi Şeyh Muhammed Efendi. Bu zat halife oluşundan üç yıl sonra vefat edip, aynı dergâhın yanına defnedilmiş ve kabri üzerine türbe yapılmıştır. Şeyh Hafız Osman Efendi Hazretleri. Bu zat, İzmit sancağında Yenicami'de mürşidlik görevi ifa etmiştir. Şeyh Hafız İsmail Efendi. Bu zat. Erikli kazasında, Aktaş denilen yerdeki dergâhında (Cüda Dergâhı olarak bilinir) rehberlik yapmıştır. Muhammed Zühdü Bey (Efendi). Bu zat, Mustafa Safî ve Geredeli Ab­dullah Efendiler hakkındaki menakıpnâmeyi yazan İbrahim Hilmi Efendi'nin kardeşidir. Bu zatın Hayreddin Tokâdî Hazretleri'nin dergâhında mürşidlik yaptığı anlaşılmaktadır.