Elvan Çelebi Hazretleri

Çorum

(d.? / ö.?)

On dördüncü asırda yaşamış Anadolu velilerindendir. Adı, Elvan b.Ali'dir. Babası meşhur şair, tarihçi Âşık Paşa'dır. Doğum ve vefat tarihleri tespit edilememiştir. Babası Âşık Paşa, Kırşehir'de yaşayıp, orada vefat ettiğinden, Elvan Çelebi'nin Kırşehir'de doğduğu söylenmiştir. Kabri, Çorum ili, Mecitözü ilçe­sinin Elvançelebi köyündeki zaviyesinin yanındadır. Elvan Çelebi'nin mensup olduğu aile, on üçüncü asrın ilk yarısında, Mo­ğol istilası sebebiyle Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'da önemli bir nüfuz ka­zanmıştır. Elvan Çelebi, ömrünün çoğunu Çorum Mecitözü arasında, kendi adıyla anılan Elvançelebi köyünde geçirmiştir. Burada daha önceden dedesi Muhlis Paşa yerleşmiştir. Dedesi Muhlis Paşa da, babası Baba İlyas Horasanı (Şücâüddin Ebü'l-Bekâ)'nın kabrinin bulunduğu Amasya ilinin İlyas (Ellez, Eski Çat) köyünde kabri üzerine bir türbe yaptırmıştır. Bu köyde yerleşip, tale­beleri ile birlikte evler yaptırıp o köyde çiftçilikle meşgul olmuştur. Vefat edin­ce de aynı köyde defnedilmiştir. Elvan Çelebi de babası Âşık Paşa'nın izniyle Elvançelebi köyüne yer­leşmiştir. Köyde cami, zaviye ve hamam yaptırmıştır. Bu köye yerleşmiş olma­sı sebebiyle köyün adı da Elvan Çelebi olarak kalmıştır. Elvan Çelebi Hazretle­ri, babası ve dedesi gibi meşhur bir veli idi. Tasavvufta babasının önde gelen halifesi ve aynı zamanda talebesi olan Şeyhülislam Fahreddin Efendi'den ders alarak yetişmiştir. Babasının vefatından sonra da onun yerine geçip insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarım bildirerek, onların doğru yola girmeleri ile meşgul olmuştur. Elvan Çelebi Hazretleri’nin "Menâkıbü'l-Kudsiyye fî Menâsıbi'l-Ünsiyye" adlı manzum eseri, tarihî ve edebî değer taşıyan önemli bir eserdir. Ecdadının hayat ve menkıbelerini anlatan bu eserinde bazı tarihî olaylara da ışık tutmaktadır. Bu eserin yazma bir nüshası 1957 yılında bulunmuştur. Halen Konya Mevlâna Müzesi'nde koruma altında bulundurulmaktadır.Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın