Muhammed b. Muhammed el-Kâdî Hazretleri

Çorum

(d.? / ö.?)

Halvetiyye tarikatının arif ve faziletlilerinden bir zat olup Çorumlu oldu­ğu bildirilmiştir. Bir müddet Hâkim Vezir Hoca Ragıp Paşa'nın kitapçılık hiz­metinde bulunmuştur. Eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

Şerhü Füsûsü'l-Hikem.

Risâle-i Naberat fi Beyan-ı Hâtmi'l-Velâyeti'l-Muhammediyye.

Esrârü'l-Muhammedî ve İrşâdü'l-Ahmedî.

İsbâtü Hâtemi'l-Evliyâ.

İkinci eseri olan "Risâle-i Naberat..."ı 1184 (m. 1775) yılında yazılmıştır.