Hasan Can Hazretleri

Bursa

(d.1490 / ö.1567)

Yavuz Sultan Selim Han'ın nedimi, sohbet arkadaşı, olan bir velidir. Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi'nin babasıdır. 896 (m.1490) yılında doğ­duğu tahmin edilmektedir. 974 (m.1567) yılında Bursa'da vefat etti. Hasan Can'ın babası İsfehanlı Hafız Mehmed Efendi, onun babası da Ha­fız Cemaleddin Efendi'dir. Babası, Akkoyunlu hükümdarı Yakub Hasan'ın sa­ray muhafızı idi. Çok güzel sesi vardı. Davudî sesi ile okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dillere destan olmuştu. Sultan Yakub'un vefatından sonra tahta geçen Rüstem Han da Hafız Mehmed Efendi'ye çok büyük yakınlık göstermiş ve onu sarayında alıkoymuştur. Rüstem Han'ın vefatı üzerine oğulları taht kavgasına düştü. İdarede fetret devri başladı. Bunu fırsat bilen Hataylı Tekkesi şeyhi Şah İsmail, etrafında topladığı müridleriyle Şirvan'a saldırdı. Ashab-ı Kiram düşmanlığını ilan edip, Ehl-i Sünnet inancındaki birçok müslümanı öldürdü. 1502 yılında Tebriz'de Safevî Devleti'ni kurdu. Camilerde namaz kılmayı yasaklayıp minber ve mihrapları yıktırdı. Tutup yakalattığı bütün Ehl-i Sünnet âlimlerini şehid etti. Akla hayale gelmedik fenalıklarda bulundu. Müslümanların bu perişan halini haber alan Yavuz Sultan Selim Han, 1514 yılında Şah İsmail'in üzerine yürüyüp onların kötülüklerini durdurmak istiyordu. Sonunda Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran zaferinde Şah İsmail'i ve askerlerini büyük bir bozguna uğrattı. Şah İsmail, taç ve tahtını bırakarak savaş alanından kaçtı. Çok az bir maiyetiyle canını zor kurtardı. Yavuz Selim Han, Tebriz'e gelince bütün ilim ve sanat sahiplerini huzu­runda topladı. Onlara gereken ilgiyi gösterdikten sonra: "Kur'an-ı Kerim kıraatinde edasının güzelliği ve Davudi sesi ile meşhur olan Hafız Mehmed Yakub'u işittik. O da burada mıdır, yoksa vefat elmiş mi­dir? Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istiyoruz" diye sordu. Ona hazır ol­duğunu haber verdiler. Kur'an-ı Kerim'i dinleyince hayranlığı bir kat daha arttı. Dönüşte İstanbul'a götürdü ve yakın dostları arasına aldı. Hafız Mehmed Efendi'nin vefatından sonra oğlu Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han'ın en yakın dostu, sırdaşı ve sohbet arkadaşı oldu. Hasan Can Hazretleri, gerçekten çelebi ve ermiş bir kimse idi. Hayatının sonuna kadar Yavuz Sultan'la birlik olmuş ve hizmetinden bir an bile uzak durmamıştır. Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatına son derece üzülmüş ve on­dan sonra yüzü hiç gülmemiştir. Yavuz Sultan Hazretleri'nin oğlu Kanunî Sultan Süleyman Han döne­minde Enderunda (Saray iç mektebinde) çeşitli dersler veren Hasan Can Haz­retleri, 974 (m.1567) yılında Bursa'da vefat etti. Kabri, Çelebi Sultan Mehmed türbesi önündedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.