Receb b. Şeyh İbrahim Cemaleddin Sivasî Hazretleri

Sivas

(d.? / ö.?)

Şemseddin Sivasî Hazretleri'nin kardeşinin oğlu, damadı ve halifesi âlim bir zattır. Eserleri basılmamış olup bazıları şunlardır:

Necmü'l-Hüdâ fî Menâkıbi'ş-Şeyh Şemseddin Ebi's-Senâ. Eser Arapçadır.

Esmâü'l-Vüsûl

Nûru'l-Hüdâ.

İlâhiyyat Mecmuası. İlahilerini ihtiva eder.)

Receb b. Şeyh İbrahim Efendi Hazretleri, Sivas'ta, Şeyh Şemseddin Efendi Hazretleri'nin dergâhında defnolunmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.