Evhadüddin Kirmânî Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1237)

Anadolu'nun manevî zenginliklerinden olan Evhadüddin Kirmanı Haz­retleri, zahir ve bâtın ilimlerinde devrinin otoriteleri arasında yer alan bir veli­dir. İran'ın Kirman bölgesinde doğduğu anlaşılmaktadır. Doğum tarihi ise bi­linmemektedir. Aynı zamanda Şafii Mezhebi fıkıh âlimlerinden olan Evhadüddin Hazretlerinin künyesi Ebu Hamid'dir. Evhadüddin Kirmanı Hazretleri Bağdat'ta ilim tahsil etmiş, büyük veli­lerden Rükneddin Süncâsî Hazretleri'nden feyiz almıştır. Ayrıca büyük veliler­den Şihâbüddin Sühreverdi Hazretleri'nin de derslerinde bulundu. Kendisinden çok yararlandı. Evhadüddin Kirmani Hazretleri, talebesi Ahi Evran'la birlikte Anado­lu'ya geldi. Geliş tarihleri miladî 1205 yılına rastlamaktadır. Anadolu'da Muhyiddin b. Arabî, Şems-i Tebrizî, Mevlana Celaleddin-i Rumî gibi zamanın büyük velileriyle görüştü. Daha sonra da Konya'ya yerleşti. Kendisi için kuru­lan dergâhta taliplerini yetiştirmeye çalıştı. Şeyh Evhadüddin Kirmanı Hazretleri, insanlarla meşgulken bile kalbi daima Allahü Teala'yı zikrederdi. Tasavvufta çok yüce makamlara erişen Evhadüddin Kirmanı Hazretleri 635 (m.1237) yılında vefat etti. Türbesi, Kon­ya'da Musalla mezarlığının içinde, Şücaeddin Türbesi'nin güneybatısındadır. Meşhur velilerden Sadreddin Konevî ve Ahi Evran Hazretleri'ni yetiş­tirmiştir. Sadreddin Konevî Hazretleri, vefat ederken, "Tabutumun üzerine Evhadüddin Kirmânî Hazretleri'nin seccadesini seriniz" diye vasiyette bulun­muştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.