Kabuli Mustafa Erendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1473)

Edirne'den yetişen Rufâî tarikatı ariflerinden olup, önceleri mahkeme başkâtibi iken, sonradan mesleğini terk ederek evini dergah haline getirmiştir. 878 (m.1473) yılında vefat edip, aynı dergâhta defnedilmiştir.

Eserleri:

Kenzü'l-Esrâr,

Mûsıletü'l-Hidâye,

Tertib edilmiş Divan,

Müşkil Kuşa (bu eser Farsça lügattir.)

Eserlerin tamamı basılmıştır. Hazretin gazelinden bir örnek aşağıdadır:

Ey gönül eyler gani Allah bir yüzden dahi,

Halk eder merd-i sahî Allah bir yüzden dahi.

İdüp ikram vefî Allah bir yüzden dahi,

Şad ider gamkinleri Allah bir yüzden dahi.

Fetheder her müşkili Allah bir yüzden dahi.

Tercî-i bendinin başlangıcı da şöyledir:

Sanman bizi zahid gibi beyhude makâliz,

Biz kâşif-i esrâr-ı meânî ve mealiz.

 Yüce Allah sırrını takdis buyursun.