Muhammed İhsan Oğuz

Kastamonu

(d.1887 / ö.1991)

Büyük bir İslam âlimi ve mutasavvıfı olan Muhammed İhsan Oğuz Bey, 1304 (m.1887) yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini Kas­tamonu Askeri Rüştiyesi’nde, yüksek tahsilini Ziyaiyye Medresesi'nde ta­mamlayıp icazet aldı. Tasavvuf terbiyesini Muhammed Evliya Efendi'den aldı. Bu zat hac hizmetini yerine getirdiği sırada Mekke'de vefat edip, çok sevdiği ve saygı duyduğu Hazreti Hatice annenin yanına defnedildi. Bundan sonra Muhammed İhsan Efendi, yeni bir mürşid aramaya başladı. Sonunda, Tosya'da "Ganizâde" adıyla bilinen Muhammed Sadık Efendi'ye in­tisap etti. Altı ay sonra bu zat da vefat etti. Sonunda Seyyid Ahmed Kürdî Hazretleri'ne intisap ederek bu açığını giderdi. Bundan sonra Muhammed Mestur el-Üveysî Hazretleri'nden de yararlandığı bilinmektedir. Muhammed İhsan Efendi, irşad hizmetlerini vicdanı ile birlikte yazılı eserleriyle de yapmaya çalışmış, Ehl-i Sünnet inancını en mükemmel şekilde yansıtan birbirinden değerli eserler yazmaya muvaffak olmuştur. Tasavvuf görüşleri bu eserlerinde apaçık sergilenmektedir. Eserlerinden bugüne kadar on beşinin basıldığı bilinmektedir. Bir asrı aşan hayatı, hak ve hakikatin bilinmesi ve yaşanması uğrunda, Muhammed İhsan Oğuz Bey, 1412 (m.1991) yılında dünyadan göçtü.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.