HASAN ADLİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1617)

İstanbul'da bulunan büyük velilerdendir. Adı Hasan, babasının adı Muhammed'dir. Doğum tarihi belli değildir. Rumeli'de, İştip kasabasında doğmuştur. Künyesi "Ebül Mütekellim’dir. İlk tahsilini babasının yanında yaptı. İlerletmek için İstanbul'a gitti. Bir gece gördüğü kâbuslu bir rüya üzerine, kendisini rüyada kurtaran za­tın Germıyanlı Yakub Efendi adında bir zat olduğunu anladı ve onu aramaya başladı. Dostlarının delaletiyle bu zatın dergâhına gitti ve kendisine intisap ederek on beş yıl kadar Yakub Efendi'ye hizmette bulundu. Bu sırada tasavvu­fun en ince meselelerine vakıf oldu. Hasan Adli Efendi'ye Mısır'a gitmesi için Yakub Efendi izin verdi. Bir süre Mısır'da kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a döndü. Dönüşte Konya'ya uğra­dı. Daha sonra Üsküdar'a geldi. Tekrar efendisine kavuştu. Tekrar onun ders ve sohbetlerine devam etti. Hasan Adlî Efendi, hocasından hilafet aldıktan sonra, Balat Ferruh Ket­hüda Zaviyesi şeyhliğine tayin edildi. Burada taliplerinin irşad ve yetiştirilmeleriyle meşgul oldu. Daha sonra Şeyh Hasan Efendi'nin vefatı üzerine Kocamustafapaşa Dergâhına şeyh tayin edildi. Hasan Adlî Efendi Hazretleri, 1026 (m.1617) yılında İstanbul'da vefat etti. Kocamustafapaşa Zaviyesine defnedildi. Hasan Adlî Efendi Hazretleri'nin bir Dîvan’ı vardır. Birçok eserleri olup hiç birisi basılmamıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.