Hacı Abdullah Efendi Hazretleri

Konya

(d.1806 / ö.1903)

Seydişehir'de yaşayan büyük velilerdendir. Bozkır ilçesinin Karacahisar köyünde 1222 (m. 1806) yılında doğdu. Babası Müderris Yeğen Mehmed Efendi'dir. Ailesinin tek çocuğu olan Abdullah Efendi, küçük yaşta annesini kay­betmesine rağmen tahsilini aksatmayıp, sıbyan mektebinden mezun oldu. Bu arada babasını da kaybetti. Tahsilini tamamlamak için babasının talebelerinden Mehmed Kudsî Efendi'nin yanına gitti. Kudsî Efendi, Nakşibendiyye yolunun büyüklerindendir. Bu zatın yanında manevî tahsilini tamamlayıp hilafet aldı ve hocasının vefan üzerine yerine geçti. Bir gün Konya valisi Ferid Paşa, Hacı Abdullah Efendi'nin ziyaretine geldi. Birkaç gün kadar Seydişehir'de kaldı. Kendisine Abdullah Efendi'den dua istedi. Daha sonra Konya'ya döndü. Arkasından da Sadrazam olduğu ken­disine bildirildi. Hacı Abdullah Efendi, bir ara hacca gitti. Medine'de Peygamber Efendimiz'in türbesini açtırarak içeri girip ziyarette bulundu. Türbenin açılmasında ve daha başka hususlarda bir takım kerametleri görüldü. Hayatının otuz dört yılını müderrislik ve şeyhlik gibi iki yüce makamı hakkıyla idare ve ihya ederek Hakk yolunda hizmetle değerlendiren Hacı Ab­dullah Efendi Hazretleri, 1319 (m.1903) yılında vefat etti. Çok kalabalık bir cemaatle Seyyid Harun Veli Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, vasi­yeti üzerine Hıdır Mescidi denilen bugünkü türbesinin olduğu yere defne­dildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.