Baba Nimetüllah Mahmud Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1485)

Nakşibendiyye ariflerinden ve büyük âlimlerden bir zat olup, Kafkasya yöresinden Nahcıvan'da dünyaya gelmiştir. Zahir ve bâtın ilimlerini tamamla­dıktan sonra Anadolu'ya gelerek Konya-Akşehir'de yerleşmiştir. Aynı yerde hicrî 902 yılında vefat eden Baba Nimetullah Efendi Hazretleri'nin kabri Akşehir dışında bulunmaktadır. Hiçbir tefsire müracaat etmeksizin yazdığı “Fevâtihu’l-İlâhiyye ve Metatihu'l-Gaybiyye” adındaki tefsiri, gerçekten yararlanılacak kıymetli bir eser olup, en güzel tarzda ve akıcı­lıkta yazılmıştır. Eser, iki cilt olup basılmıştır. "Gülşen-i Râz"a, Farsça ve tafsilatlı olarak yazdığı şerhin bir nüshası, İstanbul kütüphanelerinin bazılarında ve Bursa'da İnabey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bunlardan başka, Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin "Fusûsü’l-Hikem"ine ve "Kadı Beyzavî" tefsirine haşiyeler yazmıştır. "Hidâyetü'l-İhvan" adında tasavvuftan bir eseri ve bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunan "Risâletü'l-Vücûd" adında bir risalesi daha vardır. Tefsir dışında kalan eserleri basılmamıştır. Tefsirin, hicri 901 yılında kendi el yazısı ile yazılı bir nüshası Enderun-i Hümayun'da, Sultan III. Ahmed Kütüphanesi'ndedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.