MUHAMMED ZİYAD EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1790)

İstanbul'un manevî zenginliği olan büyük velilerindendir. Adı Muhammed Ziyad'dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1205 (m.1790) yılında İstanbul'da vefat etti. Etyemez semtindeki Kadem-i Şerif Dergâhı bahçesinde defnedildi. Muhammed Ziyad Efendi, Şeyh Ebü'l-Vefa İbrahim Sadi Şeybanî'nin talebesidir. Onun terbiyesinde yetişti. Manevî ilimlerde üstün derecelere yük­seldi. Muhammed Ziyad Efendi, Şam civarında, Kadem köyündeki, Kadem-i Şerifin (Peygamber Efendimiz'in mübarek ayak izinin bulunduğu taş) bulun­duğu camiyi yaptırdı. I.Sultan Abdülhamid Han zamanında sultan tarafından İstanbul'a davet edildi. Muhammed Ziyad Efendi, bu davet üzerine, Kadem-i Saadeti başına alıp, yürüyerek İstanbul'a getirdi. Çok hürmet ve itibar gördü. Zamanın sadrazamı Halil Hamid Paşa, Muhammed Ziyad Efendi'ye çok mu­habbet gösterenlerdendi. Kadem Dergâhı’nın bulunduğu yer sahipli olduğun­dan, Halil Paşa burasını satın alıp vakfetti. Derhal vakfedilen dergâh üzerine dergâh yapılmaya başlandı. 1190 (m.1776) yılında, Kadem Dergâhı’nın inşaatı tamamlandı. Muhammed Ziyad Efendi'ye, irşad görevini sürdürmek üzere bu dergâhta görev verildi. Dergâh her şeyiyle kendisine teslim edildi. Muhammed Ziyad Efendi Hazretleri'nin getirdiği Kadem-i Şerif, bugün Sultan I. Abdülhamid Han Türbesi'ndedir. Türbenin Yeni Cami tarafındaki du­varında bulunan dolaba yerleştirilmiştir. Muhammed Ziyad Efendi, İstanbul'da çok hürmet ve itibar görmüştür. Vefatına kadar bu dergâhtaki görevini yerine getirdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.