MUHAMMED FETHİ ALİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1857)

İstanbul'un manevi zenginliği âlim ve velilerindendir. Büyük velilerden Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri'nin talebesidir. Aslen Rusçukludur. Adı, Muhammed Fethi Ali b. Osman b. Muslihiddin Rusçukî'dir. 1274 (m.1857) yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan'dadır. Fethi Ali Efendi, tahsilini İstanbul'da yaptı. Zamanın âlimlerinden oku­du. Velilerinden Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri'nin sohbetlerine kavuştu. Halvetiyye yolunun edebini öğrendi. İlim ve ahlakta kemale erip hilafet aldı. Fen ilimlerinde de söz sahibi oldu. Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri, Fethi Ali Efendi'ye çok değer verir­di. "Mektûbât"ındaki yirmi üç mektup Fethi Ali Efendi'ye yazılmıştır. Mek­tuplarından birinde şöyle demektedir: "Zahirî ilimlerden maksat, itikadı, Ehl-i Sünnet ve cemaat talimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek, güzel ahlakla ahlaklanıp, kötü ahlaktan uzak olmak ve salih ameller işlemektir. Hazarda ve seferde zahirinizi bu bildirilen­lerden ayırmamaya çalışmalı ve bu yolda gayret göstermelidir." Fethi Ali Efendi, birbirinden değerli yedi tane eser yazmıştır. Bunlardan başka şiirleri de bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.