Gaybî Sun'ullah Efendi Hazretleri

Kütahya

(d.? / ö.?)

Oğlanlar şeyhi İbrahim Efendi Hazretleri'nin halifelerinden olup, Kal­burcu Şeyhi Ahmed Gafur Efendi Hazretleri'nin torunlarındandır. İrşad hayatı­nı Kütahya'da sürdürmüş ve yine orada "Musallu" denilen yerde defnolunmuştur. Mürşidinin tasavvuf hikmetlerine uygun sözlerini toplayarak "Sohbetnâme-i Gaybî" adında bir eser meydana getirmiştir. Tertip edilmiş bir Divan'ı ve 99 beyti içeren "Keşfü'l-Gıta" adında arifane bir manzumesi ve "Tarîku'l-Hakk-ı fi’t-Teveccühi'l-Mutlak", "Rûhu'l-Hakikati", "Bey'atnâme" adlarında küçük risaleleri bulunmaktadır. Hepsi de basılmamıştır. Keşfü'l-Gıtâ adlı eserinin giriş kısmından bir örnek aşağıdadır:

Bir vücuddur cümle eşya, ayn-ı eşyadır Hûda,

Hep hüveyyettir görünen, yok Hüdâ'dan mâada,

Lik vardır bu vücûdun zahiri ve bâtını

Pes bu haysiyyetten olur evvel ve âhır ana.

Bosna vilayetinin Giradişka kasabasında vefat eden Ali Gaybi-i Bosnavî Hazretleri de ariflerden bir zattır. Makamında postnişin olduğu Hasan Efen­di'nin halifelerinden olan bu zatın da arifane şiirleri vardır.