Zâhid-i Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi Hazretleri

Yozgat

(d.1774 / ö.1897)

Yozgat'ta yetişen velilerdendir. Babası eşraftan Süleyman Efendi'dir. Yaklaşık 1188 (m.1774) yılında Yozgat'ta doğmuştur. 1314 (m.1897) yılında 123 yaşında aynı ilde vefat etti. İlk tahsilini o zamanki medreselerde yaptı. Arapça ve Farsçayı öğren­dikten sonra kendisinde bir tasavvuf aşkı belirdi. O sıralarda "Pîr-i Sânî" laka­bını alan Çankırı ilinin Çerkeş ilçesindeki Halvetiyye tarikatı şeyhi M. Mustafa Hazretleri'ne intisapta bulundu. Bir müddet mürşidinin dergâhında hizmette bulunduktan sonra sülukünu tamamlayıp hilafet aldı. Çerkeşî Mustafa Efendi Hazretleri, bu yeni halifesine seyahat görevi ver­di. Kendisine "Terkiyâ" mahlası takıldı. Şiirlerinde bu mahlası kullanmıştır. Hacı Ahmed Efendi'nin Mısır, Suriye ve Irak'ı dolaşarak Hindistan'a ka­dar gittiği rivayet edilir. Bağdat'ta, Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin dergâhında bir müddet kaldı. Seyahatleri sırasında birçok zatla görüştü. İki defa hacca gidip döndü. Üçüncü haccını da yaya olarak yaptı ve bunu üç yılda ta­mamladı. Yaşı altmışa yaklaşmış olduğu halde İstanbul'a geldi. Sivas valisi iken kendisine intisap eden Münip Paşa'da misafir kaldı. İstanbul'da kaldığı sürede, Münip Paşa'nın aracılığı ile Sultan Abdülmecid ile de görüştü. Yozgadî Hacı Ahmed Efendi, İstanbul dönüşünde Kastamonu'da Şeyh Şa'ban-ı Veli Hazretleri'nin, Çerkeşte de mürşidi Çerkeşî M. Mustafa Efendi'nin kabirlerini ziyaretten sonra Yozgat'a döndü. Yozgat’ta, V. Murad'ın an­nesi Şevkefza Hanımefendi'nin gönderdiği 1.500 altın ile cami çeşme ve tekke yaptırmıştır. 1252 (m.1897) yılında vefat eden Ahmed Efendi, yaptırdığı cami­nin yanındaki türbesine defnedildi. Cenazesine o kadar gelen olmuştur ki, na­mazının kılındığı Çapanoğlu'nun büyük camisinden kendi camisine kadar an­cak elden ele verilerek götürülebilmiştir. Hacı Ahmed Efendi'nin beş oğlu olmuştur. Gerek vefatından önce, ge­rekse Birinci Dünya Savaşı'nda kitapları ve seyahatnamesi oğulları tarafından taksim edilmiş olmalı ki, divanından başka hiçbir eseri bulunamamıştır. Hacı Ahmed Efendi Hazretleri'nin şiirlerinden bir örnek aşağıdadır:

Ezelden ben aşkla yana geldim.

Cemâlin şem'ine pervane geldim.

İçüp vahdet şerabından,

Aşkla beni mestâne geldim.

Arayı arayı mürşidim buldum.

Dergâhına yüzlerim sürdüm.

Rızâ-i İlâhiyi mürşidimde buldum.

Hakla ezel devrânına geldim.

Yavaş yavaş basar idip (basıp)

İncinmesün karıncalar

Bastığım hem taş idî

Hakk'tan ezel ihsana geldim.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.