Abdülmecid b. Şeyh Nasuh Efendi Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.1556)

Zeyniyye tarikatının büyüklerindendir. Tosyalı, Şeyh Nasuh Efendi'nin oğludur. Şeyh Nasuh, Bursa'da medfun olan Abdülfettah Kudsi Efendi'nin ha­lifesi Taceddin Efendimden hilafet almıştır. Abdülmecid Efendi, hicri 973 yılında Tosya'da vefat etmiştir. Kaynaklar birçok esere imza attığını yazmaktadırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tezkiratü Üli'l-Elbâb

El-Hâvi ve'l-Hüzün

El-Fetâh ve'l-Hüdâ

El-Fevzü'l-Azîm

İrâdü'n-Nasıhîn,

Ravzâlü'l-Ezhâr ve Cennetü'l-Esmâr

Manzum Kıyâfetnâme

Manzum Pend-i Attar Şerhi

Kenzü'l-Fevâid. (Bu eseri Arapça olup Yahya Efendi Kütüphanesinde bir nüshası bulunmaktadır.)