Mehmed Hasib Dürrî Efendi Hazretleri

Gaziantep

(d.1848 / ö.1913)

Gaziantep velilerinden olup, 1264 (m.1848) yılında Antep’in Karacaoğlan mahallesinde dünyaya geldi. Babası, Şam ve Mısır'da ilim tahsil etmiş âlim bir zat olan Hacı Hafız Ahmed Efendi’dir. Âlim bir çevrede dünya­ya gelen Hasib Dürri Efendi, kısa zamanda gerekli ilimleri tahsil etli. Şuaybzâde Ali Akif Efendi'nin feyizli sohbetlerine katılarak ona talebe oldu. Ali Efendi'nin tarikat silsilesi Abdullah Dehlevî Hazretleri'ne ulaşır. Hasib Dürrî Efendi'nin ikisi matbu olmak üzere üç eseri vardır. Bunlar­dan Tecvîd-i Dürri matbu değildir. Bu eser, akıcı bir dille tecvid kaidelerini anlatmaktadır. Hasîb Dürrî Efendi, hayatının sonlarına doğru yakalandığı kemik vere­minden kurtulamayarak 1332 (m.1913) yılında vefat etti. Kabri Gazian­tep'tedir. Şiir kabiliyeti yüksek olan Hasîb Dürri Efendi'nin şiirleri daha çok dev­rin hakanı Sultan Abdülhamid'e övgü halindedir.

Yüce Allah sırrını mübarek ve mukaddes kılsın.