Abdülkâdir Kemaleddin Efendi

Şanlıurfa

(d.? / ö.1899)

Kemal ve fazilet sahibi şeyhlerden bir zat olup, aslen Erdebillidir. Tari­kat bakımından Halveti, Kadirî ve Nakşibendî'dir. Hicri 1315'te ikinci vatan olarak seçtiği Urfa (Reha)'da vefat etmiştir. Abdülkadir Kemaleddin Efendi'nin birbirinden değerli eserleri vardır. Bunlar aşağıdadır:

Huccetü’z-Zâkirîn fi'r-Redd-i Ale'l-Münkirin.

Tefrîhu'l-Hâtır fi Menâkıb-ı Abdülkadir. Bu iki eseri basılmıştır.

Tarîkatü'r-Rahmâniyyeti fi'r-Rucûi ve'l-Vüsûl-i ile'l-Hazreti'l-Aliyye.

İlhâmâtü'l-İlâhiyye fi Ma'rifeti'l-Hakîkati'l-İnsâniyye

Mirâtü'ş-Şühûd fi Beyân-i Vahdeti'l-Vücûd.

Hadîkatü'l-Ezhâr fi'l-Hikmet-i ve'l-Esrâr.

Ed-Dürretü'l-Mu'teberatü fi Şerhi'l-Ayât-ii Semâniyete Aşera min Mukaddimeti'l-Mesnevî Şerif.

Şerh-i Kelimâtü'l-Fârisiyyet-i Mine'l-Lemeâti'l-Irâkiyye.

Mıknatisi'l-Ulûm adlı eserin sahibi Ömer b. Muhammed el-Vaiz de Urfa Reha'da yetişen büyük ve fazilet sahibi bir âlim ve ariflerdendir.

Yüce Allah her ikisinin de sırlarını mukaddes kılsın.