Ahmed Eğribozî Efendi Hazretleri

İzmir

(d.? / ö.?)

Büyük âlimlerden ve Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifelerindendir. Adı Ahmed, nisbesi Eğribozî'dir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemekte­dir. On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. İzmir'de vefat etmiştir. Zamanın gerekli bilgilerini edindikten sonra, Nakşibendiyye yolu bü­yüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin sohbetlerine ve ders hal­kasına katılmış bahtiyarlardandır. Bu zattan sülûkünu tamamlayıp icazet al­mıştır. Uzun süre Bağdat'ta kalmış ve burada evlenmiştir. Ayrıca devrinin meşhurları, Seyyid Ubeydullah Hayderpi. Şeyh Muhammed Cedid ve Şeyh Abdülgafi Hazretleri'yle birlikte olmuş onlardan da yeterince yararlanmıştır. Daha sonra İstanbul'a geldiği görülmektedir. Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri'nin vefatı üzerine, aile fertlerine yar­dımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek üzere Şam'a davet edilmiştir. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra İzmir'e dönmüş ve orada yerleşmiştir. İzmir'de geniş bir ilim ve irfan sahası oluşturan Ahmed Efendi, etrafında toplananlara uzun yıllar feyiz saçmıştır. Büyük bir mürşid olan Ahmed Efendi Hazretleri'nin ye­rine kimi bıraktığı bilinmemektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.