Ahmed Siyahî Efendi Hazretleri

Kastamonu

(d.1777 / ö.1874)

Kastamonu velilerindendir. 1191 (m.1777) yılında Kastamonu'nun Kırkçeşme mahallesi Ahmed Dede caddesindeki evde doğmuştur. Babası, Sadî tarikatı dervişlerinden Demirci Ahmed Efendi'dir. Ahmed Siyahî Efendi, devrinin ilimlerini Kastamonu'da bulunan âlim ve sufilerinden aldıktan sonra icazet alıp Çorum'a gitti. Burada Yusuf Bahri Efendi Hazretleri'nden hadis ilmini tahsil etti. Bundan sonra birkaç defa Çerkeş'e gitti. Halvetiye-i Şa'baniyye büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi'nin sohbetlerinden yararlandı. Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri: "Senin feyzine sebep olan zatın adı Halid olacak. Onu ara" diye tavsiye­de bulundu. Bu günden itibaren Halid adındaki mürşidini aramaya başladı. Karayolu ile hacca niyet etti. Şam'a vardığında Mevtana Halid-i Bağdadî Hazretleri'ni işitti. Huzuruna varıp ders halkasına girdi. Halid adındaki mürşi­dini bulmuştu. Birlikte hacca gittiler. Başına devamlı siyah sarık sardığı için mürşidi ona "Siyahî" diye hitap ediyordu. Birlikte Şam'a döndüler. Sülukünu tamamlayıp hilafet alıncaya kadar Şam'da kaldı. Daha sonra mürşidi onu irşatta bulunması için m.1827 yılında Kastamonu'ya gönderdi. Kastamonu'ya dönüşünde Abdülbâki Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Öğretim ve irşad faaliyetlerini birlikte yürütmeye devam etti. Bir gün Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin meşhur halifelerinden Abdülfettah-ı Akrî Hazretleri Bağdat'tan İstanbul'a geldi. Gelirken Ahmed Siyahî Hazretleri'ni ziyaret için Kastamonu'ya uğradı. Bu ziyaret şeyhi bölgede tanımayanların gözlerini açtı. Nitekim Kastamonu âlimlerinden olup şeyhin büyüklüğünü kabul etmeyen Keskinzâde Ahmed Efendi, Abdülfettah Efendi'ye gelerek tasavvuf dersi almak istedi. Bu talep üzerine Abdülfettah-i Akrî Haz­retleri: "Şeyh Siyahî buradayken bizim ders vermemiz edebe uygun olmaz" di­yerek onun yetiştirilmesini Ahmed Siyahî Hazretlerine havale etti. Keskinzâde de şeyhten özür dileyerek teslim oldu. Bir müddet hayırseverlerin tahsis ettikleri evlerde tarikatını yaymaya ve bazı medreselerde ders vermeye çalıştı. Daha sonra Safvetî Paşa'nın arzı ve Sultan Abdülmecid Han'ın iradesiyle kendisine dergâh yaptırıldı. Ahmed Siyahî Hazretleri'nin tasavvuf yolunda yetiştirip kendilerine hali­felik verdiği zatlar şunlardır:

Oğlu Abdülaziz Efendi.

Oğlu Seyyid Ahmed Hicabı Efendi,

Benli Sultan Şeyhî Şanî Efendi,

Sinop Müftüsü Hafız Ali Lütfi Efendi,

Hacı Mehmed Hulusî Efendi,

Şeyh Ahmed Efendi,

Reisü'l-Kurrâ Hafız Hasan Efendi,

Ma'rufizâde Hafız Hasan Efendi.

1291 (m.1874) yılında doksan beş yaşında olduğu halde, "Aman yâ Rasûlellâh" dedikten sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi. Oğullarına yaptığı yazılı nasihati ünlü­dür.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.