Sümbül Baba Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Sümbül Baba hakkında yazılı belgeye rastlanılamadı. Türbesinin bir kül­liye halinde tekke, türbe ve mescitten ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde bulunan kitabeye göre, Selçuklu hükümdarı II. Gıyaseddin Mes'ud zamanında yapılmıştır. Türbeyi, II. Mes'ud'un hanımının azadlısı, Abdullah oğlu Hacı Sümbül 1292 yılında yaptırmıştır. Sümbül Baba'nın, Selçuklu veziri Muînüddin Pervane'nin kızı Safiyyeddin'e bağlanmış ve sonra azad edilmiş bir köle olduğu rivayet edilir. Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatname'sinde Sümbül Baba'nın, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin halifelerinden olduğu kaydedilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.