Karababazâde İbrahim Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1722)

Nakşibendiyye âlim ve ariflerinden olup, Bursalıdır. 1135 (m.1722) yı­lında vefat etmiş, Zeyniler kabristanında defnedilmiştir. Akâidden iki risale ile Nakşibendiyye sülukünu dair "Vasıl" ve "Fasıl" hakkında bir eseri vardır. Bu eserini mürşidi Şeyh Murad Nakşibendî Buharî'nin emriyle yazdığını mu­kaddimesinde bahsetmektedir. Bir de zikrin usul ve faziletine dair risalesi bulunmaktadır.