Muhammed Bahaeddin Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1903)

Fazilet sahiplerinden bir zat olup, Halidî büyüklerinden Bozkırlı Muhsin Efendi Hazretleri’nin oğludur. Tahsil ve sülukünu tamamladıktan sonra Kon­ya'ya giderek ilim ve tarikatını geliştirmeye ve yaymaya çalışmış, 1321 (m.1903) yılında da vefat edip Hacı Abdülfettah kabristanına defnedilmiştir. Vahdet-i Vücud'a dair Arapça "Bâisü'l-Mağfira fî Beyân-ı Akvâli'l-Vahde" adlı eseri ile Cenabı Hakk'ı zikrin faziletlerine dair "İkâzü'n-Nâimîn ve Tenbîhü'l-Mukallidîn" adında kıymetli bir eseri daha bulunmaktadır.

Yüce Allah sırlarını takdis buyursun.