Abdurrahim Merzifonî Efendi Hazretleri

Amasya

Bu zat, Sultan II. Murad zamanında yaşamış, zahir ve bâtın ilimleri ile dolu bir büyük velidir. Asıl adı, Abdürrahim b.Emir Aziz Merzifonî'dir. Baba­sı, Sarı Danişmend lakabıyla meşhur olan Emir Aziz Efendi'dir. O da Merzifon doğumludur. Abdürrahim Merzifonî Hazretleri'nin doğum tarihî bilinmiyor. Medrese tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Mısır'a gitmiş ve Zeynüddin Hafi Hazretleri'ne intisap etmiştir. Yine onunla birlikte şeyhinin memleketi olan Horasan'ın Hâf şehrine giderek sülukünü tamamlamış, hem halifelik icazeti, hem de bazı önemli tasavvuf kitaplarını okutma izni almıştır. Daha sonra şeyhi onu irşad için Anadolu'ya göndermiş ve gönderirken: "Anadolu'ya aşk ateşini saldım" demiştir. Anadolu'ya gelince II. Sultan Murad onu, Merzifon'daki Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'ne müderris olarak tayin etmiştir. Zeynüddin-i Hafi Hazretleri'nin kendisi için yazdığı icazetname meşhurdur. Şeyhi bu icazetnameyi hicrî 832 (m. 1428) de yazdığım kaydetmektedir. Merzifon'daki hizmetleri karşılığında Sultan II. Murad tarafından kendi­sine günlük beş akçe ve yıllık ayrıca on mud cerre tahsis etmiş, hicrî 835 yılın­da takdir ettiği bu tahsilâtı on yıl sonra üç akçe daha artırarak günlük sekiz ak­çeye yükseltmiştir. Kendisine Padişah ikramını kabul sebebini soranlara şöyle karşılık ver­miştir: "Farklı elleri bir el saydık. O lokma ile nefsin ağzını tuttu." Abdürrahim Nizâmeddin Merzifonî Hazretleri'nin telif ettiği eserler şunlardır:

İrşâdül Enam,

Aşknâme,

Dîvançe-i İlâhiyyât. Bu eserindeki meşhur iki beyti:

Tevbe yâ Rabbi hatâ yoluna gittiklerime

Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime.

Kabri, Merzifon'da olup, halen ziyaret edilmektedir.