BUKAĞILI BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1765)

İstanbul'da, Fatih semtinde, Kubbe Tekkesi denilen yerde bulunan zavi­yenin şeyhi olup, ulemadan Şeyh Muhammed Bağdadî Hazretleri'dir. Bağdatlı Baba yahut da Bukağılı Baba diye ün salmıştır. 1179 (m.1765) yılı Safer ayında vefat etti. Yerine Kubbe Tekkesi şeyhi Süleyman Efendi şeyh olmuştur. Saraçhane Karakolu karşısında, eskiden Bukağılı Baba diye bilinen semtteki türbede medfun bulunan zatın Havariyyûn'dan olduğu anlaşıl­mıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.