Gönçüzâde Kasım Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.1761 / ö.1842)

Kayseri velilerindendir. 1761 yılında doğmuş, 1842 yılında vefat etmiştir. Babası, Göncüzâde Mehmed Efendi'dir. İlk tahsilinden sonra bir müddet An­karalı Sarı Abdullah Efendi ile Akşehirli Osman Efendi'nin derslerine devam etmiş, daha sonra Ebu Said Mehmed Hadimîzâde Mehmed Emin Efendi'nin sohbetlerine katılmıştır. Daha sonra bu zattan icazet alıp, Kayseri'de tedrisatla meşgul olmuştur. Kırk altı yıl boyunca vaaz ve nasihatlerde de bulunan Kasım Efendi Hazretleri, beş yüz kadar talebesine de icazet verme şerefine ulaşmıştır. Talebele­rinden Hacı Torunzâde bölgenin en büyük âlimi durumuna gelmiştir. Göncüzâde Kasım Efendi, halim, selim, alçak gönüllü bir zat olup, dün­yaya hiç değer vermezdi. Çokça ibadet ve zikirle meşgul olurdu. 1258 (m.1842) yılında vefat eden Göncüzâde Kasım Efendi, Kayserimde Hunad Camii içindeki kabrine defnedilmiştir. Kabir taşında şu beyitler yazılıdır:

Hazret-i Kasım Efendi kî odur bahr-i ulûm,

Kâm alırdı der-i fazlında sığar ile kibar,

Seyyid-i Cürcânî'ye, hem Sa'd-i Teftâzânî'ye,

Olmuş idî sânı her veçhile ol devlet-şiâr,

Nice bin tüllâba tahkîk-i fünûn-ı ilm ile

Neşr-i feyz eylerken oldu âzım-i Dârû'l-Karar

Târihi üçler çıkıp etdi hesabı Hayretâ

Göçtü bir allâme-i âlem ferid-i rûz-gâr.

 Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.