SEYYİD SEYFULLAH KASIM EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1601)

Silivrikapı dışında yatan büyük şeyhlerden Nizameddin Hazretleri'nin oğlu olup, İbrahim Ümmî Sinan Hazretleri'nin baş halifelerinden ve âşıklar zümresinden yüksek seviyeli bir zattır. Eserleri:

Mi'racü'l-Mü'minîn,

Silsile-i Tarikat,

Silsile-i Nebeviyye

Silsile-i Nesebiyye,

Etvar-ı Seb'a,

Şeref-i Siyâdet,

Mâdenü'l-Maarif,

Esrârü'l-Arifîn,

Seyr-i Sülük,

Divan (hepsi bir arada basılmıştır.)

Miftâhan-ı Vahdet-i Vücud,

Tacnâme, (bu iki eser de ayrı ayrı basılmıştır.)

"Kaza-i Hak" ve "Mefharü'l-Evliya" terkiplerinin delalet ettiği hicri 1010 (m.1601) yılında vefat eden Seyyid Seyfullah Kasım Efendi Hazretleri, Silivrikapı civarında Emirler Mahallesi'nde bulunmaktadır. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Nam için medheyleme nadanı, nadanlık budur,

Hayber-i nefsin helak et, Şâh-ı Merdanlık budur.

Meşhur ilahilerinden:

Bu aşk bir bahr-i ummandır,                         Bu meydanda nice başlar,

Buna hadd'ü kenar olmaz.                             Kesilir, hiç soran olmaz.

Delilim sırr-ı Kur’an'dır.                              Hak ile hak olanlara,

Bunu bilende ar olmaz.                                 Kendi özün bilenlere,

Süre geldin ezeliden,                                   Dost yolunda ölenlere.

Pîrim Muhammed Ali'den                              Kan bahası dinar olmaz.

Şerâb'i lâyezâlîden,                                    Bak şu Mansur'un işine,

İçenlerde humar olmaz.                                Halkı üşürmüş başına,

Eğer âşık isen yâre,                                     Ene'l-Hakk'ın firaşına

Sakın aldanma ağyâre,                                  Düşenlere timar olmaz.

Düş İbrahim gibi nâre,                                 Seyfullah sözünde mesttir.

Bu gülşende yanar olmaz.                              Şehidden aldığı desttir.

Kıyamazsan başa, cana,                                Dîvanerâ kalem nisttir,

Irak dur, girme meydana,                             Ne söylerse kanar olmaz.

Bu deyişi bazı arifler şerhetmîşlerdir.

Yüce Allah sırrını takdis ve feyzini kat kat eylesin.