Cemal Ali Dede Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1274)

Selçuklular devrinde Konya'da yetişen velilerdendir. Aslen Horasan ta­raflarından gelmiştir. Adı Ali'dir. Küçük çocukken Mevlana Celaleddin Rûmî'yi sırtına alıp deve taklidi yaparak eğlendirdiğinden Cemal (Deve) lakabı verilmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 673 (m.1274) yılında Kon­ya'da vefat etmiştir. Kabri, Konya'nın Meram tarafındadır. Mevlana Hazretleri'nin babası Sultanü'l-Ulema ile birlikte Konya'ya gelen Cemal Ali Dede, Sultanü'l-Ulema Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerledi. Selçuklu devri Konya'sının tanınmış kişilerinden ol­du. Konya'da öğretim ve irşad faaliyetlerinde bulundu. Hayatı insanlara İs­lam'ı anlatmakla geçti. Dede Bağı veya Cemal Ali Bağı diye bilinen yerdeki türbesi, sevenleri tarafından hâlâ ziyaret edilmektedir. Türbesinde yedi kabir bulunmakta, ortada bulunanı Cemal Dede'ye ait olmaktadır. Diğerleri aile fertlerine aittir. Türbenin yanında bulunan sıbyan mektebi zamanımıza kadar gelememiştir. Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin her bakımdan yetiştirilmesin­de emeği vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.