Çelebi Ferruh Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1592)

On altıncı asır Mevlevi velilerindendir. Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin soyundandır. Nesep olarak Hazreti Ebubekir'e dayanır. Doğum tari­hi belli değildir. 1000 (m.1592) yılında Konya'da vefat etmiştir. Zahir ve bâtın ilimlerinde çok iyi yetiştirilen Çelebi Ferruh Hazretleri, Bursa'da Sultan Murad türbesi şeyhliğine getirildi. Kısa zamanda Bursalıların sevgi ve saygısını kazandı. Bir müddet sonra bu sevgi seli hasetçilerin doğma­sına sebep oldu. Hakkında çeşitli dedikodular başladı. Olanlara üzülen Çelebi Ferruh Hazretleri, Bursa'daki görevini bırakarak Konya'ya geldi. Bu sırada hem babası, hem de hocası olan Hüsrev Çelebi Hazretleri de son günlerini yaşamakta idi. Talebelerinin yetiştirilmesini oğlu Çelebi Ferruh'a ısmarladıktan sonra ebedî âleme göçtü. Bundan sonra Mevlana Hazretlerinin türbesinin yakınında bulunan dergâhta dersler vermeye başladı. II. Selim Han, mevlevileri seven ve kollayan bir padişahtı. Çelebi Ferruh Hazretleri'nin talebelerinden vergi ve askerlik mükellefiyetini kaldırdı. Fakat bu durum daha sonra bazı huzursuzluklara sebep ola­caktır. Bustan Çelebi Hazretleri'nin en iyi şekilde terbiye edip yetiştirdikten sonra, kendi yerine halife kılan Çelebi Ferruh Hazretleri 1000 (m.1592) yılında vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.