SELÂMİ MUSTAFA EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1811)

Osmanlı şairlerinden ve Nakşibendiyye âşıklarından bir zat olup, İz­mir'de dünyaya gelmiştir. Hicri 1228 yılında Eyüp civarında "Raza"da, Baba Haydar Mahallesi'nde şeyhlik makamında bulunduğu dergâhta vefat etmiş ve aynı yerde defnolunmuştur. Babası Şeyh İsmail Şerhî Efendi Hazretleri tarafından hicri 1200 yılında İzmir'de bir tekke yaptırıldığı, Selami Mustafa Efendi Hazretleri'nin Divanı'nda açıklanmıştır. Basılmış bir Divan'ı ile Mevlid'i meşhurdur. "K" harfli gazellerinden aşağıda bulunan nazmı da meşhur deyişleri arasındadır:

"Ednâ" kuluyum Fahr-i Rasûlüs Sakaleynin,

Ol Nûr-i Ehad Ahmed, Ceddü'l-Haseneynin,

Nûş eyler isem Şâh’ı Hasen aşkına zehri,

Çekmem elimi yoluna baş gitse Hüseynin.

Şevk-i tarab makamında bestelenen "Na't-ı Nebevî"si de meşhur deyişle­ri arasındadır.

Bir muazzam pâdişâhsın ki, kulundur cümle şah

Kurb-i "Ev Ednâ"da va'z oldu seninçün taht-ıgah,

Nuh felek heft-i zemin ancak sana bir bârigâh,

Emrine mahkûmdur âlem, her sözün vahy-i İlâh,

Es-Salâtü ve's Selâm ey Hâadi'i râh-ı Hûda,

Küntü âsî yâ Şefî'al-Müznibîn işfa' lenâ,

Ravzan için çağrışup der her melek yâ mü'minin,

Hâzihî cennâtü adnin fedhulûhâ hâlidîn.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.