YAKUB-I GERMİYÂNÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1571)

Büyük velilerdendir. Adı Yakub, künyesi Ebu Yusuf, lakabı Zeynül'-İslam'dır. Kütahya civarında Şeyhli köyünde doğdu. Yakub Germiyanî diye şöhret buldu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 979 (m.1571) yılında İstanbul'da vefat etti. Kocamustafapaşa'da, Sümbülefendi Camii civarında medfundur. Yakub Germiyanî Hazretleri’nin baba ve dedeleri, Osmanlı ordusunda yüksek rütbeli kimselerdi. Zahir ilimlerini tahsil ettikten sonra tasavvuf yolun­da ilerlemeye gayret etti. Sümbül Sinan Efendi Hazretleri, Yakub Germiyani’yi çok severdi. "Mürid olunca Yakub Germiyanî gibi olmak gerek" buyururdu. Sümbül Sinan Efendi'den sonra yerine Yakub Germiyanî Hazretleri'nin postnişinliğini düşü­nenler vardı. Gördüğü bir rüya üzerine, bu görevin Merkez Muslihiddin Efendi'ye ait olduğunu anladı ve onun postnişinliği için gayret gösterdi. Hayatı bo­yunca da Merkez Efendi'ye sadakat gösterdi. Gördüğü bir rüya ile Yanya'ya gitmesi, orada irşatta bulunması işaret edildi. Merkez Efendi Hazretleri'nin de iznini alarak irşad için Yanya'ya gitti. Orada hayli irşad faaliyetinde bulundu. Birçok kişinin tasavvuf yolunda yetiş­mesine vesile oldu. Bir müddet sonra yörede çıkan karışıklıklarla mücadele et­ti. Sonunda İstanbul-Davutpaşa’da yaptırılan bir dergâha tayin edildi. Sonra da Merkez Efendi'nin vefatı üzerine yerine getirildi. Kendisinden sonra da aynı dergâhta oğlu Sinanüddin Yusuf görevlendirildi. Yakub Germiyanî Hazretleri'nin şiir kabiliyeti de yüksekti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.