ŞEYH ALİ BEHÇET EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1860 / ö.1901)

İstanbul velilerindendir. Babası, Şeyh Feyzullah Efendi, dedesi, Şeyh İb­rahim Hayranî'dir. 1277 (m.1860) yılında doğdu. Küçük yaşta tahsil hayatına başladı. Bir taraftan babasının sohbetlerinde bulundu. Diğer taraftan da ilim tahsilini devam ettirdi. Mevlevi Esad Dede'den Farsça dersleri aldı. Babasının vefatından sonra yerine geçti ise de, bir müddet Şeyh Said Efendi vekâleten babasının makamında irşad hizmetlerini yürüttü. Fatih Dersiamlarından Urfalı Mehmed Efendi'nin, daha sonra Kadiri Şeyhi Şerafeddin Efendi'nin sohbetle­rinde bulundu. Bir süre sonra Kadiriyye ve Nakşibendiyye yollarından hilafet aldı. Ali Behçet Efendi. 1299 (m.1881) yılında, babasının yerine şeyhlik ma­kamına oturarak, taliplerin irşadıyla meşgul oldu. Birkaç defa hacca gitti. Bu sırada zamanın kutbu olan İmadüddin Hindî el-Kâdiri Hazretleri'yle görüştü ve ondan feyiz aldı. Ali Behçet Efendi, gayet mütevazı, arif, edip, zarif bir zat idi. İkramı çok severdi. Çok az konuşurdu. Çok şiir söylemiştir. Vefat tarihi belli değildir. 1319 (m.1901) yılından sonra vefat etmiştir. Kabri, Topkapı taraflarındadır. Bir naatı şöyle başlar:

Zuhurun kâinata vird-i revnak yâ Rasûlellah,

Nigâhın ehl-i ışka vird-i revnak yâ Rasûlellah,

Vücûdun olmasaydı hiç vücûd bulmaz idi âlem,

Vücûdun sırr-ı Zât-ı Hazret-i Hak yâ Rasûlellah.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.