EDHEM BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1804 / ö.1886)

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Adı Edhem olup, Edhem Baba denmekle meşhur olmuştur. Annesi Güneş Hanım olup, babası büyük veliler­den Müştak Kadiri Hazretleri'dir. 1219 (m.1804) yılında Bitlis'te doğmuştur. 1304 (m.1886) yılında bir Cuma günü İstanbul'da vefat etti. Cenaze nama­zı Fatih Camii'nde kılınıp, Edirnekapı kabristanlığına götürülürken Ka­bakulak Dergâhı bahçesine defnedildi. Kabakulak Dergâhı, Karagümrük'ten Vatan Caddesi yönünde, iki yüz metre içeride, Kabaku­lak sokaktadır. Edhem Baba, âlim bir zat olan amcası Hacı Mahmud Efendi'den okudu. Babası Müştak-ı Kadiri Hazretleri'nden de Kâdiriyye yolunun edeplerini öğ­rendi. Daha sonra kendisinden hilafet aldı. Edhem Baba Hazretleri bundan sonra seyahate çıktı. Önce Bağdat'a gi­dip, büyük dedesi Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri'ni ziyaret etti. Bağdat'ta Nakîbü'l-Eşraf’tan seyyidlik şeceresini tasdik ettirdi. Sonra Basra, Hindistan ve Horasan'a gitti. Erzurum'a dönüp bir müddet akrabalarının yanında kaldı. Da­ha sonra Bitlis'e gelerek orada evlendi. İki oğlu bir kızı dünyaya geldi. Her iki oğlu da yolundan yürüyüp Kâdiriyye büyüklerinden oldular. Edhem Baba Hazretleri hacca gitmek niyetiyle İstanbul'da kaldı. Yerine bir başkasını bedel olarak hacca gönderdi. Çünkü o sırada yetmiş yedi yaşında idi. İstanbul'da Eğrikapı civarında yerleşti. Sultan Abdülmecid kendisine maaş tahsis etti. Yetiştirdiği halifeleri sırasıyla:

Saçlı İbrahim Efendi

Hoca Rahim Efendi,

İbrahim Efendi,

Müştak-ı Kemteri Efendi,

Süleyman Neyir Bey'dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes kılsın.