Ahmed Efendi Hazretleri (Hafız Seyyid Ahmed)

Kocaeli

(d.? / ö.?)

Celvetiyye tarikatı büyüklerinden âlim bir zat olup İzmitlidir. İrfan sa­hipleri arasında "Esmâ-i Erbain" adıyla bilinmekte olup, İdris Aleyhisselam'a mensup ve İbranî diliyle nakledilmiş olan, Şeyh-i Ekber Muhyiddin b. Arabî Hazretleri tarafından Arapçaya nakil ve şerh edilen Esma-i Şerife'nin geniş bir şekilde tercümesini içeren bir mukaddime, iki fasıl, bir sonuç kısmı üzerine tertiplenmiş "Nûru'l-Hüdâ" adında çok değerli bir eseri vardır. Bu eserde Şeyh-i Ekber Hazretleri'nin “Kitâbü'l-Envâr”ını tercüme ettiğini ve tıp ilmin­den "Hikmetü'l-Arifîn" adında bir eser yazdığını ve İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şeyhlik makamına geçenlerden Mudanyalı Ruşen Efendi'den hilafet aldığını bildirmektedir. Nûru'l-Hüdâ adlı eserine yazdığı tarih:

Feyz-i Hakk'tan dâd inip Seyyid Dede tarihini,

Şüphesiz ihsân-ı Hakk'tır âşıka Nuru'l-Hüdâ.               (Yıl: Hicrî 1214)

Seyyid mahlaslı ilahileri de bulunmaktadır. Nuru'l-Hüda'da bulunan na't-ı nebevisinden:

İsm-i Rahman mazherisin ya Muhammed Mustafa!

Rah-ı aşkın rehberisin ya Muhammed Mustafa!

İns ü cin Hakk'a kudûmunla müşerref oldular

Cümlenin Peygamberisin ya Muhammed Mustafa!

Dedesi Ebubekir Efendi de yüksek seviyeli bir zat olup, “Mültekâ”yı şerh etmiştir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.