Kasım Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1534)

Fazilet sahibi şeyhlerden ve Ulu Pir Abdülkadir Geylanî Hazretleri’nin torunlarından bir zat olup, Bursa ili dâhilindeki İnegöl'de yerleşerek 941 (m.1534) yılında vefat etmiştir. Tasavvuf, ahlak ve mev'ızadan bahseden, hicrî 902 yılında kaleme aldığı 32 bab üzere tertip edilmiş, Türkçe "Cevâhiru'l-Ahbar" adındaki manzum eseri halen İnegöl'de adını taşıyan Kasım Efendi Camii'nde bulunmaktadır. Kasım Efendi Hazretleri, Yiğitbaşı Ahmed Efendi Hazretleri'nin halifele­rinden İzzeddin Ali Karamanı es-Saruhânî Hazretleri'nden hilafet almıştır. "Noktacı" şöhretiyle de tanınmıştır. Hicrî 994 yılında vefat eden halifesi İbn Noktacı adıyla şöhret bulmuş olan Muhammed Muhyiddin Karahisarî Hazretleri'nin de "Araisü'l-Vüsûl" adında "Usûl-i Aşere" şerhi vardır. Bu zat, Halvetiye mürşidi er inden Ramazan Efendi Hazretleri'nin mürşididir.

Yüce Allah cümlesinin sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.