Avdan Baba Hazretleri

Denizli

(d.? / ö.?)

On birinci yüzyılda yaşayıp Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaş­masında rol oynayan mücahîd velilerdendir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinme­mektedir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra, Oğuzların o tarihe kadar Anadolu'ya yapmış oldukları akınlar, ondan sonra yerleşme şeklinde kendini göstermeye başladı. Başlangıçta Kızılırmak kaynaklarından Kütahya'ya kadar uzanan Orta Anadolu'nun geniş ovası, Türklerin yerleşme yeri oldu. Akabinde bu fetihler Ege bölgesini de içine aldı. Yirmi dört Oğuz boyuna mensup insan kümeleri, Anadolu'nun dört bir yanını yeni köy ve kasabalarla süslediler. Rivayete göre Denizli bölgesine ge­len bu Türkmen cemaatlerinden biri de Avaraslar idi. Avaras ovasının başında, asıl adı Ali olan ve Avdan Baba denilen mücahid bir zat bulunuyordu. Herkes bilmediği bir şeyi ondan sorup öğrenirdi. Avdan Baba, Denizli'nin Tavas ilçesi yakınına geldiğinde kalabalık bir Hıristiyan birliğine rastladı. Oymağına bir kez daha cihadın öneminden bahset­ti. Sonunda, savaşta ölürse buraya defnedilmesini ve sebat edip geri çekilme­melerini, sonuçta zaferin kendilerinin olacağını bildirdi. Oymağı bu konuşmayı ağlayarak dinlediler. Çünkü bu sözler onun şehit olacağı zamanın geldiğini bil­diriyordu. Gerçekten de Avdan Baba Hazretleri, bu çarpışma sırasında şehit düştü. Sonra da buraya bir türbe ile bir de zaviye yaptırıldı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.