AHMED RAUFÎ EFENDİ HAZRETLERİ (SEYYİD)

İstanbul

(d.1653 / ö.?)

Halvetiyye tarikatı büyüklerindendir. 1063 (m.1653)'te İstanbul'da doğ­du. Allah Rasulü (s.a.v.)'nün soyundandır (Seyyid'dir). Zamanın âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil ettikten sonra Üsküdar Kapıağası Medresesi müder­risliğine tayin edildi. Bir gün sonra kalbine bir mürşid-i kâmile bağlanma arzu­su düştü. Selamsız semtindeki bir dergâhın şeyhi olan Ali Efendi'ye intisap et­ti. Sülukünü tamamladıktan sonra Doğancılar'daki evinde irşad faaliyetlerini sürdürdü. Yetiştirdiği talebeler arasında Hafız Muhammed Efendi, Şeyh İsmail Efendi, Şeyh Kirişçi, Şeyh Arabî İsmail, Şeyh Hasan Halife, Şeyh Süleyman Halife gibi zatlar vardır. "Kudretü’l-Uyün" adında bir eseri ve bir de "Divan"ı bulunmaktadır.