Muhammed Rüstem Raşidî Efendi Hazretleri

Sivas

(d.? / ö.1863)

Nakşibendiyye tarikatı büyüklerinden bir zat olup, Sivaslı'dır. Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin halifelerinden Abdülfettah Efendi Hazretle­ri'nden hilafet almıştır. 1280 (m.1863) yılında, memleketi olan Sivas'ta vefat etmiştir. Yirmiden fazla eseri olduğu rivayet edilmiştir. 1241 yılında yazdığı Arapça kendi el yazması "Esmâ-i Hüsna" şerhinde, her ism-i şerifin sonunda "Hazz-ı Arif ifadesiyle arifane sözleri görülmektedir. Hicri 1276 yılında derleyip toparladığı "Turuk-ı Aliyye Silsilesi"ni açıklayan tomar şeklindeki eseri basılmıştır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.