Konevî Mehmed Vehbi Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.1828)

Mevleviyye tarikatının ariflerinden faziletli bir zat olup, Konya'da Eş'arizâde denmekle tanınmıştır. Bu zatın, Hoca Hafız Şirazî divanına yazdığı matbu şerhi meşhurdur. 1244 (m.1828) yılında vefat etmiş, Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin dergâhında defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.