Yâr Ali bin Siyâvuş bin Averen Divriği Hazretleri

Amasya

(h.812 / m.1409)

Fazilet sahibi ve yüksek seviyeli bir zat olup, Amasyalıdır. Babası Zeyneddin Siyavuş Divrik'li ise de, daha sonra Amasya'ya hicret etmiştir. Bu zatın hicri 777’de yazdığı Farsça "Kitâbü'l-Mekâsıdü'n-Nâciye fi'l-Mebde-i ve'l-Meâş-i ve'l-Meâd" adındaki değerli eseri bu zatın irfan ve kemalinin şahi­didir. Bu eser, Şeyh Abdülmecid Sivâsî Hazretleri tarafından tercüme ve şerh edilmiştir. Yâr Ali Hazretleri 812 (m. 1409) yılında Amasya'da vefat etmiştir. Ta­savvuf ilmine dair meşhur "Lemeât-ı Irakî"yi Farsça olarak "Lemehât"' adıyla şerh etmiştir. Bu eserin bir nüshası Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.