AHMED ÜMİDÎ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1694)

Bu zat, Celvetiyye tarikatı şeyhlerindendir. Kızanlıklıdır, İstanbul'da tah­silini tamamladıktan sonra Fatih Camii'nde vaazlar verdi ve Küçük Ayasofya Camii yakınındaki Hüsrevağa zaviyesinde şeyhlik yaptı. Miladî 1694 yılında vefat etmiş ve Fatih'te, Çırçır Mescidi yanındaki Çiviciler Sokağında, babası İsmail Efendi'nin yanına defnedilmiştir. Eserleri:

Mecâlisü'l-Evliyâ,

Divân-ı İlâhiyyât,

Tercüme-i Keşfu'l-Beyân fı't-Tıb,

Risâletü'l-Ed'ıye.