Muhyiddin Bursâvî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1680)

Halvetiyye tarikatının Uşşâkiyye kolundan ve Cahidî Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Ali Efendi’den halifelik almış arif ve şair bir zattır. 1091 (m.1680) yılında Bursa'da vefat etmiş. Üçkuzular Dergahı'nda defnolunmuştur. Şiirlerinde Bursavî mahlasını kullanmıştır. Tertiplenmiş bir divanı ile aşağıdaki adlarla neşredilen eserleri bulunmaktadır:

Tevhidnâme,

İbretnümâ,

Müşahede.

Eserleri basılmamıştır. İlahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Bursavî gel itme zarı.

Musa'ya dendi "Len terânî".

Görünmez dostun cemali.

Bilmeyince gubarını.

Molla Cami Hazretlerinin aşağıdaki beytini de arifnâme bir şekilde şerhetmiştir. Beyit aşağıdadır:

Ze deryay-ı şehâdet çün neheng la ber âverd ser,

Teyemm'ü vâcib âmed Nuh ra der vakt-ı tûfaneş.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.