SIRRI ABDÜLBAKİ DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1750)

Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden, Gavsi Dede'ye damat olan Mi'raciye nazımı ve bestekârı Nâyî Osman Dede'nin oğludur. Gavsî Dede'nin ölümün­den sonra, Osman Dede yerine postnişin olmuş, onun vefatından sonra da Sırrı Abdülbâki Dede onun yerinde postnişin olarak kalmıştır. Seyyid Vehbi Hazretleri'nin "Osman Dede göçtü ola Sırrı Bakî" mısrası, hem Osman Dede'nin ölümüne, hem de yerine oğlunun şeyh olacağına tarih düşmüştür. 1164 (m.1750) yılında vefat etmiş, Galata Mevlevihanesi'ne defnolunmuştur.

Cihandan gitti Sırrı, adı kaldı Bakî dünyada.

Mısrası onun için söylenmiştir. Abdülbâki Dede Hazretleri'nin münacatından bir örnek:    

Yâ Rabb, kereminle destgir ol,

Dünyada ve ahirette yâ Rabbî

Ben zara muin olup tâhir ol.

Kıl ben kuluna rızanı matlub

Ben bîkesi ey Kerim mutlak.

Ben şifte hâle re'fet eyle,

Herhalde hayra kıl muvaffak,

Affet künhüm inayet eyle.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.