Molla Arap Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1532)

Mısır'da ve Anadolu'da yaşayan veli ve âlimlerdendir. Adı Vaiz Muhammed b. Ömer b. Hamza, lakabı Muhyiddin'dir. Antakya'da dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Arapçayı çok iyi bildiği ve Halep'ten Bursa'ya geldiği için Molla Arap diye meşhur oldu. 938 (m.1532) yılında Bur­sa'da vefat etti. Kabri Bursa'nın kıble tarafında, dağa yaslanmış kendi adıyla anılan yerde bulunmaktadır. Molla Arap Hazretleri'nin dedeleri Horasanlı olup, allâme Teftazânî'nin talebelerindendirler. Bilinmesi gereken ilimleri doğduğu yer âlimlerinden tahsil ettikten sonra Tebriz'e gitti. Bir müddet ilimle meşgul olduktan sonra tekrar Antakya'ya döndü. Daha sonra Halep ve Kudüs âlimleri ile görüştü. Oradan hacca gitti. Bir müddet Mekke ve Medine'de mücavir olarak kaldı. Sonra Mı­sır'a dönüp Süyutî'nin derslerine katıldı. Mısır'da, Çerkeş sultanlarından Kayıtbay ona iltifatta bulunup Mısır'da kalmasını temin etti. Sultan Kayıtbay'ın 901 (m.1495) yılında vefatı üzerine Bursa’ya geldi. Bir müddet burada vaaz ve irşadla meşgul olduktan sonra İs­tanbul'a geldi. Burada da yine vaaz ve irşadla meşgul oldu. II. Bayezıd soh­betlerine katıldı. O da Sultan’ın açtığı Modon şehrinin fethine katıldı. Sultan Bayezıd'dan takdir gördü. İstanbul'da irşad hizmetlerine devam etti. Daha sonra aile fertleriyle birlikte Halep'e gitti. Orada üç yıl kadar kaldı. Bid'at ehli bozuk fırkalarla mücadele etti. Safevîler onu çok rahatsız ettiklerin­den tekrar İstanbul'a döndü. Yavuz Sultan Selim Han'ın çalışmalarını şiirleri ile teşvik eyledi. Seferlerde onun yanından ayrılmadı. Çaldıran seferinden sonra tekrar Anadolu'ya giden Molla Arap Hazretle­ri, gittiği yerlerde vaaz ve irşadlarda bulundu. Özellikle Sarayköy ve Üsküp'te on yıl kadar irşad hizmetlerini sürdürdü. Buralarda mescid ve camiler yaptırdı. 1526 yılında Kanunî Sultan Süleyman Han ile Engürüs seferine katıldı. Zafer için yaptığı dualar kabul gördü. Bu seferden sonra Bursa'ya dönüp yer­leşti. Zamanında kimya bilgisinde emsalsizdi. Geçimini ticaret yaparak sağlardı. Ömrünü İslamiyet’i öğretmek ve insanlara anlatmakla geçiren Molla Arap Hazretleri, Bursa'da büyük bir cami inşa ettirmeye başladı. Fakat bu caminin inşaatı tamamlanmadan 938 (m.1532) yılında vefat etti. Bursa'nın kıble tarafında bulunan Molla Arap Mahallesinde yaptırdığı Arap Camii'nin yakınında defnedildi. Molla Arap Hazretleri'nin ilim ve fazilet sahibi birçok evladı ve torunu onun neslini devam ettirdiler. Kabrinin bulunduğu yerden bir sokak ileride Molla Arap Camii vardır. Bu cami 1955 yılında Bursa Eski Eserleri Koruma Kurumu tarafından bugünkü şekline getirildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.