İZZEDDİN AHMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1739)

Kadiriyye tarikatının arif ve fazıllarından bir zat olup Bursalıdır. Bilinen ilimleri Nüsus adlı eseri şerheden Malkoç Mustafa Efendi'den tahsil ettikten sonra babasından hilafet alarak, Bursa'da, Eşrefiyye'den, İncirli Dergâhı’na şeyh olmuştur. "Geldi üçler Rahmiyâ tarih-i fevtin dediler'' ve "Geçti ve Eşrefzâde İzzeddin Efendi kutub iken" beyitlerinin delalet ettiği 1152 (m.1739) tarihinde, İstanbul'da misafir olarak bulunduğu sırada vefat etmiş. Tophane'de, Kadirhane'ye defnedilmiştir. "Enîsü'l-Cinân adıyla dört büyük cilt Arapça tefsiri, "Müşevvikü'l-Uşşak" adnıda bir mev'ızasıyla "İzzî" mahlası arifane şiirleri vardır. Menkıbelerini, müridlerinden Tennûrîzâde Mustafa Efendi "Hediyyetü'l-Fukarâ" adlı eserinde geniş bir şekilde açıklamıştır. Arifane ilahîlerinden bir örnek aşağıdadır:

Sine ki sürah açıp ney gibi nâlân olmadan

Hâlet-i aşk ile her dem zar ve efgan isteme.

Yüce Allah sırlarını takdis buyursun.