HAYDARZADE MUHAMMED FEYZİ -KEFEVÎ- HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1616)

Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup Kefelidir. İs­tanbul'da vefat etmiştir. Eserleri:

Risâletün fi Cevâz-ı Devrân-ı Sofiyye,

Şerh-i Hadîs-i Erbain Ravzâtü'l-İbâd,

Risâletün fi Hakîki'l-Hamr,

Hadâyiku'l-Ahyâr fi Hakâiku'l-Ahbar.

Üstün şiir yazma kabiliyeti vardır. Eserlerinden sonuncusu, Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.